هدیه های آسمان پنجم دبستان

       درس اول

  نسیم روح افزا، نشانی از....................خداوند است.

 بادهای باران زا،گواه .......................خداوند است.

یکتا ،یکی از نامهای .........................است.

خدایا ،به تو ....................دارم وازتو ...........................می جویم.

شایسته است که فقط بر...............تکیه کنم.

 « الحمد لله ربَ العا لمین» به معنای.......................خداوند است.

به چیزی که شبیه ندارد،..................می گوییم.

زندگی ما انسانها وهمه ی موجودات جهان،به.....................وابسته است.

 «ژاله» به معنی ...................است.

 آفریننده ی شب وروزکوه و دریا،...................است.

 موضوع شعر درس درباره تو مربوط به کیست؟

 اگر خدا نباشد آن وقت..........

 من خدای بزرگ رادوست دارم چون.......

من به پروردگار بزرگ علاقه مند م زیرا...........

چند  صفت خداوند را نام ببر؟

ای خدای مهربان از تو سپاسگزارم که..................

خداوند بی نظیر است یعنی:

1)پاک است.                          2)بی مانند است .                    3)بزرگ است.                       4)آفریننده است.

جمله ی «خدا دانا است» یعنی دارای ................است.

1)علم                                       2)قدرت                                 3)زیبایی                                 4)صبور

 

  درس دوم

دلو، ظرفی است که از آن برای .....................استفاده می شود.

 امید به لطف و رحمت خداوند سبب شده بودیوسف دردرون چاه ...................باشد.

خداوند،همیشه انسان ها ی خوب را.........................می کند.

نجات یوسف ،تنها به خواست .....................بود.

«جثه »به معنی ..................است.

 درداستان یوسف(ع) ،.......................به عنوان یک صفت اخلاقی ناپسندو............به عنوان صفت اخلاقی پسندیده معرفی شده است.

 چرا حضرت یعقوب به خاطر یوسف خداوند راسپاس می گفت؟

 چرا برادران یوسف به او حسودی می کردند؟

برادران یوسف چرا اورا درچاه انداختند؟

حضرت یعقوب چگونه خود را آرامش می داد؟

آیا  حضرت یوسف درچاه تنها بود؟

یوسف درچاه با خداوند چه می گفت؟

 شما درموقع گرفتاری چه می کنید؟

 رزمندگان اسلام دردفاع از سلام  ازچه کسی مدد می گرفتند؟

حضرت یونس درشکم نهنگ با خدا چه می گفت ؟

 حضرت نوح وزکریا از خدا چه درخواستی داشتند؟

درس سوم

خداوند درچه چیزهایی بی مانند است ؟

مفهوم کدام گزینه نادرست ؟

1)اللهُ الصَمدُ: بی نیاز بود ن خداوند                 2)قُل هوالله احد: یکتا بودن خداوند

3)لم یلد ولم یولد : بی همتا یی خداوند           4) بسم الله الرحمن الرَحیم : بخشنده ومهربان بودن خداوند

 « توحید »یعنی، خداوند ......بی نیاز است .        2)یکتاست .         3)بخشنده است .    4)فرزندی ندارد .

 کدام عبارت قرآنی را برای « سپا سگزاری از خداوند » به کار میبریم؟

1)لا الَه الَا الله                         2)الحمد لله ربَ العالمین                3)قل هو الله احد                      4)الله اکبر

 نعمت های خداوند ...................است .

1)برای همه ی موجودات     2)مخصوص انسانها        3)نشانه ی بی همتا یی او        4)مخصوص نماز گزاران

صخره ها ی سترگ ،کوه های بزرگ ،رودها ودریاها نشان از چه چیزی دارند         1)بزرگی جهان آفرینش      2)   بی نیازی خداوند    4)وجود موجودات مختلف درروی زمین                  4)دانایی و توا نایی خداوند

کدام یک ،از صفات خداوند نیست؟1) ستایش        2)یگانه                 3)مهربان                     4)دانا

 تــوحید یعنی چه؟

معنای سوره توحید رابگو ؟

 معنی لم یلد ولم یولد یعنی چه؟

باکلمات زیر خدا راستایش کن پروردگار؛ مهربان؛ دوست ، صمیمی، بخشنده؛ آرزو

الحمدلله رب العلمین یعنی چه؟

صفاتی که در درس درباره خداوند آمده است بگو؟

 

 

درس چهارم

1-      میوه ها وغذاها از کجا برای حضرت مریم آمده بود؟

2-      حضرت مریم مادر کدام پیامبر بود؟

3-      کدام پیامبر درگهواره سخن گفت؟

4-      حضرت عیسی از کدام کتاب آسمانی قبل از خود سخن گفت؟

5-      حضرت عیسی آمدن کدام پیا مبر را خبر داده است؟

6-      چرا حضرت عیسی  برای  رساندن  پیام خود از جایی به جای دیگر می رفت؟

7-      کدام پیامبر به عنوان یکی از یاران حضرت مهدی عج خواهد بود؟

8-      حضرت مریم وحضرت عیسی چگونه انسان هایی بودند؟

 درس پنجم
      1- مسلمانان برای دوری از آ زار بت پرستان به کجا هجرت کردند؟

     2- پادشاه حبشه چه دینی داشت؟

     3- سرپرست مسلمانان درهجرت به حبشه چه کسی بود؟

     4- مسلمانان قبل از اسلام چهکارهای بدی می کردند؟

     5- مسلمانان درمقابل نجاشی به چه کسی توکل کردند؟

     6-جعفرابن ابیطالب گفت پیامبر مارا به چه کارهایی دعوت کرد؟

     7-پیامبر اسلام درجوانی به چه نامی معروف بود .......چرا؟

     8- جعفرابن ابیطالب ازچه سوره قران آیاتی را برای نجاشی خواند؟

     9- بت پرستان  قریش از مسلمانان چه درخواستی داشتند؟  

درس ششم

1-      چرابچه ها برای ساختن آدم برفی وظایف هرکس را معلوم کردند؟

2-      چرا سهیل بیمار شد ؟

3-      صبح روز بعد برای سهیل چه اتفّاقی افتاد؟

4-      سهیل چگونه می تواند موفق باشد

5-      برنامه ریزی چه فایدهای دارد؟

6-      برنامه درس خواندن خود را بگو.

7-      برای برنامه ریزی خوب چه مواردی لازم است ؟

8-      آیا دوست داری به جای جاجول باشی؟ ..... چرا؟

9-      به جاجول چه سفارشی می کنی؟              

درس هفتم

1- راهنمایان زندگی ما چه کسانی هستند؟

2- پیامبران از میان چه کسانی انتخاب می شوند؟

3- پیامبران چگونه مردمانی بودند؟

4- پیامبران برای مردم چه برنامه هایی آورد ند؟

5- پیامبران مردم را ازچه کارهایی باز می داشتند/

6- آخرین وبرترین پیامبر کیست؟

7- نبوت یعنی چه؟

8-برای قدر دانی از پیامبران چه می گویی؟

9-داستانی از قران  را درباره ی پیامبری بگو؟

درس هشتم

1- کتاب آسمانی ما مسامانان  چه نا م دارد؟

 2- قران ازطرف چه کسی وبه وسیله چه کسی به ما رسیده است؟

 3- در قران چه دستوراتی برای ما آورده است ؟

 4- ما نسبت به قران چه وظایفی داریم؟

 5- یک آیه از قران را بخوان.
6 – چهار دستور قرانی رانام ببر.

 7-  یک داستان از قران راتعریف کن

  درس نهم

1 – پیامبر(ص) چه کسی را به جانشینی خود برگزید؟

2- چرا حضرت علی (ع) از همه برای جانشینی پیامبر سزاورتر بود؟

3- چرا حضرت علی تحمـّل دوری از پیامبر رانداشت؟

4- چه کسی برای جانشینی  یک معلّم درکلاس  بهتر است ؟

5  - پیامبر(ص) برای خشنود کردن امام علی(ع) از چه کسی نام برد؟

6- جانشین پیامبر چه ویژگیهایی را باید داشته باشد؟

7- درکجا امام علی جان پیامبر(ص) را نجات داد؟

8- اصول دین را نام ببر؟

9-داستانی از عدالت وقضاوت امام علی بگو ؟

10- امامان بعد از پیامبر چند نفرند؟

11-امامت یعنی چه؟

12- پیامبر امام علی را باچه عنوانهایی نامبرد؟

13-  نسبت هارون به موسی مثل نسبت  حضرت علی به............است؟

14-  داستان حضرت علی(ع)  وپیرمرد مسیحی را به طور خلاصه بگو .

15-  امام علی (ع) درباره ی قضاوت به مرد مهمان چه فرمود؟

در س دهم

1-      پس از مراسم حج فرشته وحی  چه پیامی به پیامبر(ص) داد؟

2-      نام فرشته وحی چیست؟

3-      یاران واصحاب پیامبر(ص) درباره ی وحی باخود چه گفتند؟

4-      پیامبر(ص) برای دادن پیام به مردم درکجا توقف کردند؟

5-      پیامبر(ص ) بعد از نماز ظهر خطاب به مردم چه فرمودند؟

6-      پیامبر(ص) برای امام علی (ع) ویارانش  چه دعایی کردند؟

7-      چرامسلمانان به حضرت علی تبریک گفتند؟

8-       پیامی که حضرت محمّد به مسلمانان رسانید چه بود؟

9-      چرا واقعه غدیر خم برای مسلمانان اهمیّت دارد؟

10-  برای عید غدیر چه برنامه هایی داشته اید؟    

درس یازدهم

1-       اسراف کردن یعنی چه؟

2-       وحید چگونه اسراف می کرد ؟

3-       چگونه می توان ازنعمت های خدا بهتر وخوبتر استفاده کنیم ؟

4-       امام رضا (ع) چگونه آن پسر را از اسراف کردن  نهی کرد؟

5-        آیه « ولا تسرفوا انه ولایحب المسرفین » یعنی چه؟

6-       شما درچه چیزهایی صرفه جویی می کنید؟

7-       چرا می گویند وقت طلا است؟

8-       امام رضا(ع) در مورد اسراف چه فرمودند ؟

9-       دراستفاده از اموال عمومی چگونه باید باشیم ؟

10-   چند نمونه از خطاها وگناهان رابگو؟                              

درس دوازدهم

1-      اگر ما چیزی را پیدا کنیم مال خودما ن می شود؟

2-      مادر رضا درمورد قا یق پیدا شده به رضا چه گفت؟

3-      پیامبر گرامی (ص) فرمودند: که شا یسته نیست که مسلمان چیزی را ..........

4-      چرا چیزی که مال ما نیست نمی توانیم برداریم  ؟

5-      آیا برداشتن اموال کم ارزش دیگران حرام نمی باشد؟

6-      آیا مهدی می تواند لباسی دیگر مثل لباس خود بردارد؟ چرا؟

7-      اموالخصوصی کدامند ؟ نام ببر.

8-      اموال عمومی کدامند ؟نام ببر

9-      پیامبر گرامی درمورد مال حرام چه فرمودند؟                                                         

درس سیزدهم

 

            1 -  امام هادی (ع) امام چندم   ماست؟

            2- شغل یونس  چه بود ؟

            3 - نگرانی یونس از چه بود ؟

            4-  یونس برای چه به نزد امام هادی (ع)  رفت ؟

            5 - امام هادی به یونس چه فرمودند که او آرام گرفت؟

           6- انسان در موقع سختی ها به چه کسانی باید متوسل شود؟

           7 -  روز دوم  در منزل امام هادی (ع) چه اتفاقی افتاد وامام چه فرمودند؟

           8 - چرا یونس ازخانه حاکم خوشحال برگشت ؟

           9 – یونس وقتی به امام هادی می نگرد با خود  چه می گفت ؟

           10- انسان بهتر است که هنگام مشکلات  به.............

/ 0 نظر / 62 بازدید