اززبان وزمان به خوبی استفاده کنیم ؛زبان را کلید دوستی ها ونیکی ها

وزمان را مرکب١آینده ای روشن قرار دهیم واین دورا قدربدانیم؛مبادا کلید

 را گم کنیم ومرکب را فراری دهیم که یافتنشان بسی دشوار وشاید محال باشد.

١-مرکب:آنچه برآن سوار شوند مانند اسب

/ 0 نظر / 62 بازدید