ریاضی پایه ی چهارم

ریاضی چهارم

عددنویسی-ارزش مکانی-مقایسه اعداد

همیشه برای خواندن اعدادازسمت راست عددمان را سه رقم سه رقم جدا می کنیم.سه رقم اوّل،طبقه ی یک ها وسه رقم دوم،طبقه ی هزارهامی باشند.

کمترین ارزش مکانی مربوط به اولین عدد ازسمت راست است.

بیشترین ارزش مکانی مربوط به اولین عدد از سمت چپ است.

برای نوشتن بزرگترین عدد چندرقمی رقم ها را از بزرگ به کوچک ازسمت چپ می نویسیم.

برای نوشتن کوچکترین عدد چند رقمی رقم ها راازکوچک به بزرگ ازسمت چپ می نویسیم.

 

سوال:

85700435

 

 

صدویک هزاروپنجاه ویک

1-با رقم وبا حروف بنویسید:

 

2-با توجّه به عدد213850به سوال های زیر پاسخ دهید.

الف)عددرا به حروف بنویسید.

ب)رقم1در چه مرتبه ای قراردارد؟

ج)بزرگترین ارزش مکانی مربوط به چه رقمی است؟

د)بزرگترین رقم در چه مرتبه ای قرار دارد؟

ه)کدام رقم در مرتبه ی دهگان هزار قرار دارد؟

3-عدد851639چندرقمی است؟ کمترین ارزش مکانی مربوط به چه رقمی است؟رقم 6درچه مرتبه ای قرار دارد؟

4-طبقه ی هزارها رادرعدد 648273مشخّص کنید.رقم 4در چه مرتبه ای قرار دارد؟

5-یک عدد8رقمی بنویسیدورقم های طبقه ی یک ها وهزارهای آن را مشخّص کنید.

6-درعدد130478کدام رقم بیشترین ارزش مکانی را دارد؟رقم یکان هزار آن چند است؟

7-عدد 538765چند رقمی است؟ارزش مکانی کدام رقم بیشتراست؟

8-بزرگترین عدد چهاررقمی وکوچکترین عدد چهاررقمی را بنویسیدواختلاف این دوعدد رابه دست آورید.

9-اختلاف بزرگترین عددچهاررقمی وکوچک ترین عدد پنج رقمی را پیدا کنید.

10-عدد 396874رادر جدول ارزش مکانی قراردهید وبه حروف بنوبسید.

11-بزرگترین عدد پنج رقمی که رقمهایش تکراری نباشد را به رقم وبه حروف بنویسید.

12-پنج تا ده هزارتایی ویک صدتایی وشش ده تایی ودو یکی را به حروف بنویسید.

13-کوچک ترین عدد پنج رقمی فرد رابنویسید که صفر ندارد.

14-بزرگترین عدد شش رقمی زوج را بنویسید که رقم تکراری ندارد.

15-با رقم های 7-0-1-5-3 کوچک ترین وبزرگترین عدد پنج رقمی را بنویسید.

کوچکترین عدد پنج رقمی: .................... بزرگ ترین عدد پنج رقمی: ....................

16-عددی بنویسید که یکانش 8،صدگانش 5،وصدگان هزارش 7 وبقیّه ی رقم هایش صفر باشد.این عدد رابه حروف نیز بنویسید.

17-7تا ده هزارتایی،8 صدتایی،و4هزارتایی و3ده تایی  می شود:با رقم:   .................

.با حروف:...............................

18-عددهای زیر را از کوچک به بزرگ واز چپ به راست مرتّب کنید.

800904-809040-880094-880940-884090

19-بزرگترین عدد شش رقمی غیر تکراری وبزرگترین عدد شش رقمی تکراری را بنویسید.(با رقم وبا حروف)

تفاوت این دوعدد چند است؟

20-حاصل جمع دو عدد زیر را به دست آورید.

                   هشتصدویک هزاروشصت و پنج+نود هزارویک

                    ...............    =  .................+................

مفهوم خط – پاره خط- نیم خط

خط راست:خطی است که دو سر آن باز باشدواز دو طرف بتوانیم آن را ادامه دهیم.

نیم خط :خطی است که یک سرآن بسته و سر دیگر آن باز باشد و بتوانیم آن را ادامه دهیم.

پاره خط :خطی است که دو سر آن بسته است و نمی توان آن را ادامه داد.

اگر ازیک سر بسته ی پاره خط شروع به ادامه دادن کنیم ، یک نیم خط  به وجود می آید.

اگر از دو سربسته ی پاره خط شروع به ادامه دادن کنیم ، یک خط راست به وجود می آید .

خط ها دو نوع هستند : خط بسته و خط باز.

هر خط باز یا بسته ای می تواند خمیده ، شکسته یا راست باشد.

پرسش ها

1)هر پاره خط با ....... حرف خوانده می شود.

2)خط راستی که از یک طرف بسته و محدود باشد .............. می گویند.

3)برای رسم یک خط ، حداقل چند نقطه باید داشته باشیم؟

4)قطر های یک مربع از چند پاره خط تشکیل شده است؟

 

5)با توجه به شکل زیر پاسخ دهید.                        

 تعداد پاره خط،نیم خط و خط راست را تعیین کنید.                              

نام یک نیم خط را بنویسید.                                                                            

در این شکل تعداد نیم خط ها بیشتر است یا خط های راست ؟

خواص جمع و تفریق

 

در انجام عملیات جمع و تفریق ابتدا عدد بزرگتررا می نویسیم .زیرا ما از اعداد کوچک نمی توانیم اعداد بزرگ را برداریم.

در جمع و تفریق های دو مرحله ای ،ابتدا عملیات مربوط به عددهای داخل پرانتزرا انجام می -دهیم ، سپس حاصل آن رابا عدد خارج پرانتز جمع یا تفریق می کنیم.

مثال؛                                                                                             125=85 - 210= (15+70)-210

                                                                                                   125 = 15 -140= 15 - (70-210)

پرسش ها

1)در جای خالی عدد مناسب قرار دهید.

                                                                                         .........=............-..........=(57+85)-279

                                                                                    .........=317-........... = ......... - (115-432)

                                                                                           ........=........-..........=(109-250)-581

                                           7  6  3  0  1                                                  8  6  5  0  4

 

                                     4  5  9  1    -                                              8  0  7  3  1  +

 

٢) مسئله ای طرح کنید که راه حل آن عبارت روبرو باشد.                                                       =29- (37- 118)

3)مجموع پول احمد و محمود 4000 تومان است .احمد با پول خود می تواند یک بسته مداد رنگی 1750 تومانی و یک دفتر 630  تومانی بخرد.پول هر کدام چند تومان است؟

4).تعداد دانش آموزان دبستان فردوسی 87 نفر کمتر از دبستان شکوهمند است .اگر تعداد دانش آموزان دبستان شکوهمند 375 نفرباشد،تعداد دانش آموزان دبستان فردوسی چند نفر است؟

5) کتاب محمد 176 صفحه دارد.او روز اول 45 صفحه و روز دوم 64 صفحه از این کتاب را خواند. چند صفحه از این کتاب باقی مانده

 

 

/ 0 نظر / 5977 بازدید