پیک های آدینه چهارم

به نام خدا-پیک آدینه ی هفته سوم مهرماه 1389 پایه ی چهارم الف لباف زاده 1     نام ونام خانوادگی:                 شماره ی کلاسی:

1- پیام قرآنی درس اول را با معنی آن بنویس.

پیام قرآنی: ............................................................................................................................................

ترجمه:  ......................................................................................................................................... .....

2- درباره ضرب المثل«کار نیکو کردن از پرکردن است»از بزرگترها پرس وجو کن ودر مورد آن در دروسطر توضیح بده.

 

3-دوجمله بنویس  که در آن ها منادا وجود داشته باشد.

 

 

4- برای هر کلمه یک جزء مناسب اضافه کن.

دل+........=..............     خواب+.......=..............  درد+......=.......   گل+.........=..............آفرید+........=...........

 

5- چند صفت برای دوستی که انتخاب می کنی ،بنویس.

 

6- دانش جغرافیا چه دانشی است؟

 

7- نام چند وسیله که به یادگیری درس جغرافیا کمک می کنند را بنویس.

 

8- چه چیزهایی به انسان ها کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شوند؟

 

9- کشف آتش چه کمک هایی به انسان کرد؟

 

10- نخستین روستاها چگونه به وجود آمدند؟

 

 

11- خانواده کدام نیازهای مارا برطرف می کند؟

 

12- سه نمونه مشکلات خانواده های پرجمعیّت را بنویس.

 

13-خدای مهربا ن برای برطرف شدن نیازهایت چه توانایی هایی به توداده است؟

 

14-درباره جمله ی«خدای مهربان به همه ی موجودات توجّه دارد وبه آن ها یاری می رساند.»نظرخودت را بنویس.

 

15-موجودات زنده وغیرزنده چه تفاوت هایی دارند؟

 

16-سلّول چیست؟نام سه بخش آن را بنویس.

 

17-گیاهان برای غذاسازی به چه چیزهایی نیاز دارند؟

 

18-عدد980431رابا حروف بنویس .

این عدد یک عدد.......رقمی است که رقم  صدگان هزارش ....... است.

19-شکلی رسم کنید که در آن از 4پاره خط،3نیم خط ویک خط استفاده شده باشد.

 

20-حاصل جمع سه عدد را با استفاده از سه روشی که یادگرفته ای به دست بیاور.58732و6920و1005

 

 

21-یک مسئله بنویس که را حل آن عبارت روبرو باشد.                                                           =( 15+12)-84

 

 

22-هردسته از اعداد را مقایسه کن واختلاف هریک را به دست بیاور.

9875،54872                                587698،254687                   708421،708402         

 

23-حاصل جمع بزرگترین عدد پنج رقمی وکوچکترین عدد4رقمی که می توان با رقم های (2-8-0-9)نوشت ،را به دست بیاور.

 

 

                                                                                                                آدینه ات به خیر وشادی

                        آموزگار کلاست:محمود نادری

/ 0 نظر / 36 بازدید