حل مسئله

به این جمله ها و پیام های خوب دقت کند .

1.      برای حل کردن مساله حتما باید بتوانی مساله را بفهمی و معنی همه کلمه ها را بدانی .

2.      سعی کن یک مساله را دو یا سه بار خوب بخوانی .

3.   یک مساله معمولا 3 قسمت دارد . قسمت اول ، قسمت دوم و قسمت سوم که قسمت اول و قسمت دوم مساله معلوم است و قسمت سوم نا معلوم که به آن سوال مساله هم می گوییم . تو باید قسمت اول و دوم را با هم مقایسه کنی و جواب قسمت سوم که نا معلوم است را بدست آوری .

مثل : اتوبوسی 38 مسافر داشت

                  قسمت اول

 

 22 مسافر آن پیاده شدند .

            قسمت دوم

 

 چند مسافر در اتوبوس مانده است ؟

                   سوال مساله

 

4.      بعضی وقت ها ، در یک مساله قسمت اول و دوم با هم آمده است . تو باید بتوانی آن دو

قسمت را از هم جدا کنی . به این مساله توجه کن .

نوشت افزار فروشی از 36 مداد 19 تای آنها را فروخت . چند مداد برایش باقی مانده است .

این مساله را می توانیم بنویسیم .

 

نوشت افزار فروشی 36 مداد داشت .

                   قسمت اول     

 

19 تا از مدادها را فروخت .

         قسمت دوم

 

چند تا از مدادها برایش باقی است؟

          سوال مساله

 

5.   بعضی از مساله طوری نوشته می شوند که قسمت دوم را ندارند ولی تو آن را می دانی و باید از چیزهایی که قبلا در کلاس یاد گرفته ای استفاده کنی تا مساله را حل کنی به این مساله توجه کن؟

3 کیلوگرم چند گرم است ؟

نویسنده این مساله می داند که تو قبلا خوانده ای که هر کیلوگرم برابر هزار گرم است به همین دلیل مساله را خیلی کوتاه نوشته است .

 

ما برای خودمان می توانیم این مساله را این طور بنویسیم .

3 کیلو گرم نان داریم ،

          قسمت اول

 

 اگر هر کیلو گرم 1000 گرم باشد .

                قسمت دوم

 

 چند گرم نان داریم ؟

سوال مساله                                                 

 

6.   در بعضی از مساله ها چند عدد وجود دارد که باید سوال مساله را خوب بخوانیم و سپس از عددها برای بدست آوردن جواب بخوبی استفاده کنیم .

علی 125 تومان پول داشت از یک فروشگاه یک تراش خرید 17 تومان و دو دفتر هم خرید 53 تومان . علی چند تومان خرید کرده است ؟

در این سوال کاری به پول علی نداریم و عدد 125 را نیاز نداریم و فقط می خواهیم بدانیم علی چقدر خرید کرده است ؟ که با عدد 17 و 53 سرو کار داریم ، آن ها را با هم جمع می کنیم تا به سوال جواب بدهیم .

 

7.      بعضی از مساله ها دو یا چند سوال دارند که ابتدا به سوال اول و بعدا به سوال دوم جواب می دهیم .

کتابی 160 صفحه داشت ، احمد بار اول 36 صفحه و بار دوم 52 صفحه و بار سوم 70 صفحه از آن را خواند .

  • احمد چند صفحه از این کتاب را خوانده است ؟
  • او چند صفحه از این کتاب را نخوانده است ؟

 

برای جواب دادن به سوال اول باید 3 بار که احمد کتاب را خوانده است را با هم جمع کنیم و کاری با تعداد کتاب نداریم .

برای جواب دادن به سوال تمام صفحه هایی که خوانده است را از صفحه های کتاب کم می کنیم .

/ 3 نظر / 106 بازدید
حمیدرضا حیدری

من مسئله میخواهم نه توضیح

رها

عالی

خیلی خوب راهنما یی می کن[لبخند]