روز جهانی کودک

کودکان هدیه هایى گرانبها از طرف خداوند هستند.بیایید،قدر این الطاف الهی را بدانیم وبا برخوردى شایسته زمینه ی رشد وشکوفاییشان را فراهم کنیم. 

کودکی که زندگی را با تشویق می گذراند،اعتماد به نفس می آموزد.

کودکی که زندگی رابا تحسین می گذراند،حق شناسی می آموزد.

کودکی که زندگی رابا امنیت می گذراند،ایمان می آموزد.

کودکی که زندگی رابا انصاف می گذراند،عدالت می آموزد.

کودکی که زندگی را با شرافت می گذراند،حقیقت می آموزد.

کودکی که زندگی راباتحمّل مشقّات می گذراند،«دنیا مکانی زیبا برای زیستن »را می آموزد.

 اماّ

کودکی که زندگی را با کینه توزى می گذراند، ستیزه جویی می آموزد.

 کودکی که زندگی رابا ترس می گذراند، تشویش واضطراب می آموزد.

کودکی که زندگی رابا تمسخر می گذراند،شرمساری می آموزد.

کودکی که زندگی رابا حسادت می گذراند،نفرت،می آموزد.

کودکی که زندگی رابا ترحّم به خود مى گذراند،تاسف،می آموزد.

/ 0 نظر / 72 بازدید