تابلو اعلانات دانش آموزان کلاس پنجم (دبستان اشراق)

قابل توجه دانش آموزان پایه ی پنجم

مسابقه ی انشاء نویسی وشعر نویسی با موضوعات زیر:

1-ای کاش سواد داشتم...

2-اگر پدر ومادرم بی سواد نبودند...

3-شعر دانش آموز در مدح باسوادی ومذمت بی سوادی

دانش آموزان علاقمند تا تاریخ شنبه9/10/91فرصت دارند که آثار خود را در 3برگ A4تنظیم وبه دفتر مدرسه ی اشراق تحویل دهند.

برنامه ی امتحانات نوبت اوّل پایه ی پنجم دبستان شیخ اشراق در سال تحصیلی91-90

ردیف

نام امتحان

روز وتاریخ برگزاری

نوع امتحان

1

قرآن

شنبه 9/10/91

شفاهی

2

فارسی- هنر

چهارشنبه 13/10/91

شفاهی-عملی

3

علوم تجربی

شنبه 16/10/91

کتبی

4

املاء فارسی

یک شنبه 17/10/91

کتبی

5

انشاء (بنویسیم)

دوشنبه 18/10/91

کتبی

6

جغرافی

سه شنبه 19/10/91

کتبی

7

هدیه های آسمان

چهارشنبه 20/10/91

کتبی

8

ریاضی

یک شنبه 24/10/91

کتبی

9

تاریخ ومدنی

سه شنبه 26/10/91

کتبی

 

 

 

 

 

 

 

 

قابل توجه اولیاء محترم :

در ذیل توضیحاتی در خصوص سوالاتی که کم وبیش در خصوص کیفیت آموزش وارزشیابی از درس بخوانیم وبنویسیم از سوی اولیاء محترم عنوان گردیده بود،آورده شده است:

1- کتاب بخوانيم صرفا براي خواندن ، پرسش و پاسخ شفاهي است لذا ضرورتی به نوشتن پاسخ در کتاب وجود ندارد.

2-  کلمات جديد و معاني آن ها در پايان کتاب بخوانيم آمده است لذا معنی این کلمه ها به روش سنتي ازدانش آموزان پس از اتمام هر درس پرسيده نمی شود بلکه معني و مفهوم اين کلمه ها را بايد از محتواي متن و جمله درک نمايند .

3- براي ياد گيري بخوانيم و بنويسيم پایه های چهارم و پنجم درهفته 7   ساعت در نظر گرفته شده که نشان مي دهد براي يادگيري و ارزشيابي بايد به دانش آموز فرصت بدهيم و تکرار و تمرين و تثبيت مرحله به مرحله انجام مي شود .

4-  کتاب بنويسيم براي ارزشيابي و تمرين فعاليت هايي مثل املا و انشا و دستور زبان درنظرگرفته شده که مبناي آن فعاليت انفرادي دانش آموز است ولي در مواردي کار گروهي موثرتر است .

5-تمرين ها و فعاليت هاي اين کتاب درکلاس و در حضور معلم انجام مي شود و از ارجاع به خانه خودداري می شود مگر در مواردي اندک مثل انجام تحقيق و نوشتن مطالب پيش نياز براي انشا ، املاي تمريني و ....

6-  کتاب بنويسيم تلفيقي از فعاليت هاي املا ، انشا و رونويسي ، گسترش دامنه لغات و.... است لذا نيازي به دادن مشق و تکاليف بي هدف و تکراري نيست مگردر مواقعي که معلم احساس کند شاگرد نياز به تمرين بيشتري دارد آن وقت اقدام به تعيين تکليف محدود وهدفمند مي کند .

7- در برنامه هفتگي 2ساعت به املا اختصاص دارد که 1 ساعت آن املاي ارزشیابی و1 ساعت آن درقالب بنويسيم است که ساعت مشخصي در برنامه ندارد و معلم هر زمان صلاح بداند مي تواند املا داشته باشد چون املا آخرين فعاليت آموزشي است که بايد پس از يادگيري کامل صورت گيرد حتي اگر يک هفته و نيم طول بکشد .

8- درنوبت هاي او ل و دوم آزمون املا فقط از متن و بر مبناي نمره 20 است.

9-  کتاب" بنويسيم" براي ارزشيابي املا ،انشا ودستور زبان  می باشد.

10- کتاب" بخوانيم"براي ارزشيابي از متن است که اين موارد را شامل مي شود :درک مطلب ،روان خواني مطلب ،معني کلمات ،رعايت قواعد دستوري در هنگام خواندن ،تلفظ درست کلمات وخواندن مطلب با آهنگ مناسب .

14-  در برنامه هفتگي 2 ساعت انشا داريم که 1 ساعت انشاي آزموني است و ساعت ديگرجاي مشخصي نداردزيرا گاهي لازم است براي تهيه يک متن انشا چند جلسه وقت صرف کنيم .

 

/ 0 نظر / 44 بازدید