کودکانه

کانال سوئز کجاست؟

معلّم:کانال سوئز کجاست؟

شاگرد:L

معلم:آقاپسر گفتم کانال سوئز کجاست؟

شاگرد:والله آقا معلم می دونین مافقط کانال 7تا9تلویزیون را بلدیم واز کانال سوئزتاحالااستفاده

نکردیم تابدونیم کجاست!  خنده

رشته ورزشی

معلم ورزش:غلام چند رشته از ورزش دوميداني را نام ببر .

غلام:پرتاب خط كش توسط معلم،فرارصدمتر ازدست معلم،پرش طول از ديوارودرنهايت پرش سه گام از محوطه ي مدرسه به بيرون مدرسه

 حمام

معلم تاريخ:حسن ،توچقدر كثيفي چندوقته حمام نرفتي؟

حسن :آقااجازهاز وقتي كه شما گفتيد،اميركبيررا در حمام كشتند.

 

معلم:الفباي فارسي را بگو ببينم.

شاگرد:الف،ب،پ،ت،ث،6،5،4،

معلم:الفباي  انگليسي را بگو ببينم.

شاگرد:اى،بي،سي،چهل،پنجاه،شصت،...

معلم:الفباي يوناني را بگو ببينم.

شاگرد:آلفا،بتا،سه تا،چهارتا،....

معلم:نخواستم بابا يه شعر بخوون.

شاگرد:نابرده رنج گنج –پنج-شش-هفت-..

 

نصيحت پدر به پسر

پدر:پسرم وقتي به سن تو بودم اصلا دروغ نمي گفتم.

پسر:پدر جان ممكنه بگيد شما دروغگويي را از چه سني شروع كرديد؟

 ساعت چنده؟

اولي: ساعت چنده؟

دومي:بيست دقيقه مونده.

اولي:بيست دقيقه مونده؟يعني چه؟!ميگم ساعت چنده؟

دومي:من چه مي دونم ساعت چنده!عقربه ساعت شمار

ساعتم افتاده؛دقيقه شمار،بيست دقيقه مونده را نشون

ميده؛ولي نميدونم بيست دقيقه به چه ساعتي مونده!

 

معلم:تقي،من رفتم،تورفتي،اورفت،چه زماني را نشان مي دهد؟

تقي:آقا اجازه،زنگ آخر

 

اولي:جريان را با آب وتاب برام تعريف كن.

دومي:فقط با تاب برات تعريف مي كنم.

اولي:چرا؟

دومي:آخه بايد در مصرف آب صرفه جويي كرد.

/ 0 نظر / 47 بازدید