چک لیست های دروس علوم وریاضی ششم وریاضی پنجم

چک‌لیستCHEKLIST یا سیاهه ی وارسی،نوعی ابزار در امر تدریس می باشد که برای ثبت مشاهدات از دانش آموزان توسط معلم کلاس طراحی و به کار می‌رود. این سیاهه به تضمین ثبات و تکمیل انجام کارتدریس کمک می‌کند.

طراحی این چک لیست ها با توجه به اهداف هردرس ،تعداد دانش آموزان و به شیوه ی ارزیابی گروهی وفردی(تلفیقی)طراحی گردیده است.که قابل استفاده برای کلاس ها تا سقف 32 نفر طراحی گردیده وقابل استفاده برای همکاران محترم می باشد.

پدران ومادران دانش آموزان نیز می توانند از نحوه ی ارزیابی مستمر کلاسی وانتظاراتی که در  هردرس از فرزندشان توسط معلّم  مد نظر است ،آگاهی یابند.

چک لیست درس اول علوم تجربی ششم (زنگ علوم)

چک لیست درس دوم علوم تجربی ششم(سرگذشت دفتر من)

چک لیست درس سوم علوم تجربی ششم(کارخانه ی کاغذ سازی)

چک لیست درس چهارم علوم تجربی ششم(سفر به اعماق زمین)

چک لیست درس پنجم علوم تجربی ششم(زمین پویا)

چک لیست درس ششم علوم تجربی ششم(ورزش ونیرو1)

چک لیست درس هفتم علوم تجربی هفتم(ورزش ونیرو2)

 چک لیست فصل اول درس ریاضی ششم

چک لیست فصل دوم ریاضی ششم

چک لیست فصل سوم ریاضی ششم

چک لیست فصل چهارم ریاضی ششم

چک لیست فصل پنجم ریاضی ششم

چک لیست فصل ششم ریاضی ششم

چک لیست فصل هفتم ریاضی ششم

چک لیست ماه مهر ریاضی پنجم

چک لیست ماه آبان ریاضی پنجم

چک لیست ماه آذر ریاضی پنجم

چک لیست ماه دی ریاضی پنجم

چک لیست ماه بهمن ریاضی پنجم

چک لیست ماه اسفند ریاضی پنجم

چک لیست ماه فروردین ریاضی پنجم

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید