خلاقیت یعنی چه و چرا ؟

خلاقیت یعنی : خلق کردن ، به وجود آوردن ، نوآوری ، ابتکار

خلاقیتیعنی : ایجاد چیزی نو که قبلا وجود نداشته است .

خلاقیت چیزینیست که فقط در اختیار دانشمندان ، مخترعان و هنرمندانباشد .استعداد خلاقیت را همه ی افراد دارند.اما عدّه ایاز این موهبت الهی بیشتر و بهتر استفاده می کنند

ما بهخلاقیت نیاز داریم چون خلاقیت به زندگی ما نشاط و تنوع و زیبایی می دهد و ما میتوانیم به راز بسیاری از ناشناخته ها دست یابیم و همچنین می توانیم برای مشکلات راهحل هایی پیدا کنیم .

مابرای داشتن کشوری سربلند و آینده ای درخشان باید سعی کنیم خلاقیت خود را پرورش دهیم.

 اگر می خواهی خلاق باشی ...

برای یادگیری حلمشکل ، پشتکار داشته باش .

افکار خود را متمرکز کن ، سعی کن بتوانی به مدت طولانی در باره یمسائل فکرکنی.

شاد و شوخ طبع باش ،زودرنجی را از خودت دور کن.

افکار افکار بیهوده را از خودت دور کن.

پرسشهای خوبی را طرح کن و برای یافتن پاسخ هاپی گیر باش .

برای رسیدن به هدف صبور و پر کار و منظم باش.

برای حل مشکل به جست و جوی راه های تازهبپرداز ، مکاشفه کن .

به آن چه انجام می دهی علاقه مند باش وکارهایت را با لذت و شادمانی انجام بده .

راه های تازه ترا امتحان کن .

در موقع ساختن چیزی و نقاشی کردن و نوشتن و... از ان چه تاکنون دیده ای ، شنیده ای ، تجربه و احساس کرده ای استفاده کن.

ابتکار داشته باش و هرگز خودت را به افکارمعینی ، محدود نساز .

عیب های خودت را با شجاعت بپذیر و برطرف کن  انتقاد پذیر باش.

/ 1 نظر / 69 بازدید
علی ظهیری

خلاقیت یعنی این که آدم بتواند کارهایی بکند که زیبا وقشنگ باشد.