سوالات امتحانات خرداد ماه 1395 ششم ابتدایی ناحیه یک اصفهان

هدیه های آسمان   تاریخ 95/3/3

ریاضی   تاریخ95/3/5

 

انشا95/3/8

 

 

علوم تجربی 95/3/10

مطالعات اجتماعی 95/3/12